Loading

Tinh tức Cổ đông


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Một số kết quả đã đạt được)

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết và kế hoạch của Hội đồng quản trị, các báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính và báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Điều hành.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên gồm các ông/bà:
1. Ông Phạm Minh Đức
2. Bà Phí Thị Ngọc Hoa
3. Ông Nguyễn Đăng Lợi


Các kết quả và báo cáo (bấm vào tên tài liệu để tải xuống):

Ý kiến bạn đọc