Loading

Tinh tức Cổ đông


Công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (tiếp theo)

Công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:
- Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty.
- Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có)

Xin vui lòng bấm vào đường dẫn liên kết để tải văn bản liên quan:Ý kiến bạn đọc