Loading

Tinh tức Cổ đông


Thông báo số 15 lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT của HĐQT công ty ngày 31/10/2019 về đánh giá kết quả SXKD 9 tháng năm 2019, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

Nhằm đảm bảo việc mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần May Nam Định
2. Trụ sở chính: Khu A, lô H1 + H5, đường Phạm Ngũ Lão, khu CN Hòa Xá, Thành phố Nam Định
3. Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng
4. Điện thoại: (84) 228 - 3849038
5. Website: http://www.nagaco.com
6. Thời gian chốt và lập danh sách cổ đông: 26/11/2019
7. Mục đích: tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần May Nam Định
8. Nội dung đại hội:
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019: 07/12/2019
- Địa điểm: khu A, lô H1 + H5, đường Phạm Ngũ Lão, khu CN Hòa Xá, Thành phố Nam Định
- Chương trình, nội dung và tài liệu Đại hội cổ đông sẽ được thông báo đến Quý cổ đông trong thư mời họp và đăng trên trang thông tin điện tử của NAGACO tại địa chỉ: www.nagaco.com và theo các link download sau:
Thông báo số 15 lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường 2019
Nghị quyết số 06 năm 2019 của HĐQT

9. Thông tin liên hệ:
Ban Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần May Nam Định
Địa chỉ: khu A, lô H1 + H5, đường Phạm Ngũ Lão, khu CN Hòa Xá, TP Nam Định
Điện thoại: 0852511381 - Mr Hải           Fax: 0228 3849451
Email: haibt@nagaco.com.vn / nganvina@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Ý kiến bạn đọc